08/08/2007

Llys Ardwyn - Cais Cynllunio Newydd / New Planning Application

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Llys Ardwyn, Ffordd Ddewi (Hen Safle Ysgol Penweddig) -
Cais Cynllunio Newydd A070866

Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno er mwyn cynyddu’r nifer o fflatiau fydd yn cael eu hadeiladu yng Nghyfnod 3 (yr hen ‘C Bloc’) datblygiad Llys Ardwyn o 11 i 17.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn wreiddiol ar gyfer 11 fflat yng Nghyfnod 3 o’r prosiect i drosi adeilad yr hen ysgol ym Mai 2005.

Gellir gweld y cais cynllunio yn y Swyddfa Cyngor Tref (12.30-4pm, ffôn 624761) yn Neuadd y Dref, Morfa Mawr, neu fe allaf ddod â’r cais i’ch tŷ. Dylid danfon unrhyw sylwadau at yr Adran Gynllunio, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA erbyn 6 Medi 2007.

Gwybodaeth ychwanegol am y safle Llys Ardwyn
Nid oes yna benderfyniad wedi ei wneud ar y ddau gais cynllunio a gyflwynwyd ar gyfer y safle yma yn gynt eleni, sef:
1/ A061185 – cais i drosi’r ardal a adnabyddir fel y ‘claddgell’ i 4 fflat (gan gynnwys 3 annedd fforddiadwy)
2/ A060264 – cais i adeiladu 3 ty ar leiniau 3, 4, & 5 ar ochr yr ysbyty o’r safle.

Dyma’r ceisiadau cynllunio sydd eisoes wedi cael caniatâd ar gyfer y safle Llys Ardwyn:
Chwefror 2003 - Cyfnod 1 – 9 fflat
Rhagfyr 2003 – Tai ar leiniau 1 & 2
Chwefror 2004 - Cytuno gorchmynion Cadwraeth Coed
Gorffennaf 2004 – Cyfnod 2 – 18 fflat
Mai 2005 – Cyfnod 3 – 11 fflat

*****************************************************************

Llys Ardwyn, St David's Road (Old Penweddig School Site)
New Planning Application A070866
A planning application has been submitted to increase the number of flats allowed in Phase 3 (the old ‘C Block’) of the Llys Ardwyn development from eleven to seventeen.

Planning permission was originally granted for 11 flats in Phase 3 of the conversion of the old school in May 2005.

You can see the application at the Town Council Office (12.30 – 4pm, phone 624761) in the Town Hall or myself or another councillor can bring it round to you. Comments should be sent to the Planning Department, Ceredigion County Council, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA by 6th September 2007.

Additional information about the Llys Ardwyn site
Two planning applications submitted for the site earlier in the year have still not been decided upon. These are:
1/ A061185 - an application to Convert the area known as the ‘undercroft’ into 4 apartments (including 3 units as affordable dwellings)
2/ A060264 - An application to build three houses on plots 3, 4, & 5 on the hospital side of the site.

Planning applications so far agreed on the Llys Ardwyn site are:
February 2003 - Phase 1 – 9 flats
December 2003 – Houses on Plots 1 & 2
February 2004 - Tree Preservation Orders
July 2004 – Phase 2 – 18 flats
May 2005 – Phase 3 – 11 flats