04/04/2014

Pantycelyn to continue

Here's the very welcome letter received today by students campaigning for the retention of Pantycelyn as a Welsh-speaking student hall at Aberystwyth University (scroll down for English version):

Annwyl Fyfyriwr,

Heddiw bu Rebecca Davies, John Grattan a minnau yn cyfarfod â chynrychiolwyr o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth UMCA i drafod dyfodol Pantycelyn.

Yn ystod y cyfarfod, cyflwynwyd cynnig gennym a fyddai’n golygu ein bod yn cydweithio gydag UMCA i ddatblygu cynllun busnes ar ddefnydd Neuadd Pantycelyn i’r dyfodol fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant. Rwy’n falch iawn gallu dweud fod y cynnig hwn ei dderbyn gan UMCA.

Mae’r cynnig yn cynnwys datblygu opsiynau manwl ar gyfer parhad Pantycelyn fel llety arlwyo ar gyfer myfyrwyr sy’n siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr y Gymraeg.

Rydym yn gobeithio y bydd y Ganolfan Gymraeg a Diwylliant yn gweithredu fel canolbwynt i’n cymuned Gymraeg gyfan, gan gynnwys myfyrwyr a staff ynghyd â’r gymuned ehangach a phawb sydd â diddordeb yn y diwylliant Cymraeg a Chymreig yn gyffredinol.

Rydym yn ymrwymedig i ddenu myfyrwyr Cymraeg i Aberystwyth ac i hybu’r modd y maent yn cael mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sy’n ehangu ynghyd ag ystod mor eang â phosib o gyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol Cymraeg.

Nid yw’r cynnig hwn a gytunwyd heddiw yn effeithio ar ein cynlluniau ar gyfer llety cyfrwng Cymraeg ar Fferm Penglais.

O fis Medi 2014, bydd myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg a’r rhai sy’n ei dysgu, yn medru dewis rhwng llety arlwyo ym Mhantycelyn, a llety hunan arlwyo ar Fferm Penglais.

Pob hwyl,

Dr Rhodri Llwyd Morgan
Dirprwy Is-GanghellorDear Student,

Today, Rebecca Davies, John Grattan and I met with representatives from UMCA, the Aberystwyth Welsh-speaking Students’ Union and representatives of the University’s branch of the Coleg Cymraeg, to discuss the future of Pantycelyn.

During the meeting we tabled a proposal that would see us working with UMCA on the development of a business plan for the future use of Pantycelyn as a Welsh Language and Cultural Centre. I am very pleased to report that this proposal has been accepted by UMCA.

The proposal includes providing detailed options for the continuation of Pantycelyn as catered accommodation for students that are Welsh speakers and Welsh learners.

We hope that a Welsh Language and Cultural Centre at Pantycelyn will act as a hub for our entire Welsh-speaking community, including students, staff as well as the wider community and all those interested in Welsh culture generally.

We are committed as a university to attracting Welsh-speaking students and to promote access to the expanding Welsh medium provision, together with widest possible range of Welsh-medium social and cultural opportunities.

The agreed proposal does not affect the current plans for the new Welsh medium accommodation at Fferm Penglais.

From September 2014, Welsh speaking students and those learning Welsh will be able to choose between catered accommodation in Pantycelyn, and self-catering accommodation on Fferm Penglais.

Regards,

Dr Rhodri Llwyd Morgan
Pro Vice-Chancellor


The campaign has seen a number of demonstrations, including this one in October, in which university offices were occupied.

7 comments:

 1. Mor hapus!!!! So Happy!!!!

  ReplyDelete
 2. Does this mean that Welsh language classes are going to be taken out of Aberystwyth and run on campus? That'd be a shame to lose that connection with the community where you live.

  ReplyDelete
 3. Pam fod blogiwr sy'n gynghorydd Plaid Cymru'n blogio yn uniaith Saesneg am ddyfodol neuadd Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Nid dweud ydw i na fuasai gan y di-Gymraeg diddordeb yn y stori ond os nad ydy'r amgylchiadau hyn yn teilyngu blogiad Cymraeg neu o leiaf dwyieithog pa obaith sydd. Dyma grynhoi'r argyfwng sy'n wynebu'r iaith.

  ReplyDelete
 4. Anonymous 2 - Dw i'n deall y pwynt. Fodd bynnag, yn gyntaf, dw i ddim yn ddigon rhugl i wneud blog rheolaidd yn y Gymraeg (er, OK, gallwn fod wedi gwneud erthygl fer hon yn gyfan gwbl yn Gymraeg). Yn ail, mae Pantycelyn yn cael ei ysgrifennu am lawer iawn yn y Gymraeg a dw i'n credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl y tu allan i'r gymuned Gymraeg yn deall pwysigrwydd materion fel hyn. Dw i'n gweld hyn fel rhan o fy rôl. Mae wir yn newyddion da iawn am Pantycelyn ac rwy'n credu ei fod yn rhywbeth i'w ddathlu gan bawb. Wedi dweud hynny, dw i'n deall bod ffyrdd eraill o edrych arno.

  ReplyDelete
 5. Anonymous 1 -
  "Does this mean that Welsh language classes are going to be taken out of Aberystwyth and run on campus? That'd be a shame to lose that connection with the community where you live."

  No, I don't think it means that, although hopefully it will mean that improved facilities can be made available to the wider community for the teaching of Welsh and Pantycelyn may become an attractive option for this.

  ReplyDelete
 6. Gyda llaw, dyma ddolen i blog arall gan y Cynghorydd Tref Jeff Smith sydd wedi bod yn gysylltiedig iawn yn yr ymgyrch lwyddiannus.

  By the way, here's a link to another blog post by Town Councillor Jeff Smith who's been very involved in the successful campaign.

  http://gogaber.blogspot.co.uk

  ReplyDelete
 7. To be honest I came here to look at something unrelated, but after reading this, I went off and looked at the decline of Welsh speakers in the place that I live, Penparcau and came across this http://clairemiller.net/welshspeakers.html#tabs-6 it appears that Welsh speakers have almost declined by almost 10%, now bearing in mind that this is the biggest ward in within Aber Town (3000+ people), apparently has the most children within it in the county and is supposedly the biggest village, I find it a little odd after reading the comments above that apparently so little is done to support Welsh speakers in this community. Is this really the case? I can't see any lessons run by the Welsh Language centre beyond the usual beginners Welsh that are hosted here occasionally, activities or anything else for that matter. It would be good if the County Council, Town Council and the Mid Wales Language Centre worked together in order to do something. Perhaps this could be something that Jeff and the local Plaid councillors might like to push forwards, I suspect it would be seen in a positive light. I look forwards to seeing some progress on this matter. I think that this is a very important issue as language is very much community thing (as someone has already said) and services need, and should be provided at that level.

  ReplyDelete