28/09/2007

Aberystwyth Car Occupancy Survey

A survey was carried out on Monday 10th September between 7am - 9am covering all four approach road to Aberystwyth town. The survey was conducted outside University term time but school terms had begun.

Overall 3,085 cars entered the town and 2,069 (67%) had only the driver as an occupant. Lorries and vans are not included in the figures.
The survey was carried out by volunteers from the Transition Towns group who are highlighting green transport issues. Whilst it is acknowledged that many commuters drive out of practical necessity, travellers are being urged to consider car sharing or public transport on at least some days to reduce parking pressure and traffic congestion in the town.

Total Cars / Single occupancy
Blvd St Brieuc 583 / 397
Llanbadarn Road 677 / 359
Penglais Hill 1,065 / 750
Penparcau Road 760 / 563
Totals 3,085 / 2,069

With thanks to Kelvin Mason for compiling the figures

14/09/2007

Lansio Cynlluniau Newydd yr Ysbyty / New Hospital Plans Launched

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Mynychodd tua 45 o drigolion lleol gyfarfod gyda swyddogion o Ysbyty Bronglais yn ddiweddar er mwyn lansio cynlluniau newydd uchelgeisiol ar gyfer ehangu’r ysbyty. Mae’r cynlluniau yma’n cynnwys 50 man ychwanegol i barcio ceir a chyfeirio ambiwlansys drwy’r fynedfa ar Riw Penglais yn hytrach na’r drefn bresennol o deithio trwy Ffordd Caradog.

Er nad ydynt wedi eu terfynu eto, mae yna gynlluniau ar gyfer codi estyniad â phedwar llawr yn yr ardal rhwng yr adran Damwain ac Argyfwng bresennol a Thŷ Helyg ar Ffordd Caradog. Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys adran newydd Damwain ac Argyfwng, Uned Penderfyniadau Clinigol â 14 gwely, a theatrau newydd. Byddai hyn yn golygu dymchwel y Labordy Patholegol presennol ond ni fyddai Tŷ Geraint – yr Uned Gofal Lliniarol Cancr – yn cael ei effeithio. Byddai haen arall yn cael ei adeiladu ar y prif faes parcio drwy ddefnyddio llethr naturiol y bryn. Maent nawr wedi rhoi’r gorau i’r cynlluniau blaenorol i adeiladu maes parcio aml-lawr ar ben uchaf yr ysbyty gan mai dim ond cynlluniau sy’n gysylltiedig â gofalu am gleifion sydd yn cael eu hariannu erbyn hyn.

Y cam cyntaf fydd i gyflwyno amlinelliad o’r cais busnes i’r Cynulliad Cenedlaethol, ac mae’r ysbyty’n gweithio ar hyn. Yn dilyn yr ymgyrch iechyd gan yr Aelod Cynulliad dros Geredigion, Elin Jones AC, mae’r Cynulliad wedi cytuno i fuddsoddi ymhellach yn yr ysbyty ond nid oes prosiect penodol wedi cael ei gytuno hyd yn hyn. Y gobaith yw y bydd yr adeilad newydd ar agor erbyn diwedd 2011.

Roedd yr ymateb y cyfarfod i’r cynlluniau yma yn bositif ar y cyfan. Fodd bynnag, nodwyd bod aelodau o staff yn parhau i barcio eu ceir y tu allan i dai trigolion lleol a bod hyn yn creu problemau ac, er bod y bwriad i greu mwy o le i barcio, anogwyd yr ysbyty i gynyddu’r nifer o fannau parcio yn fwy fyth.

Trigolion lleol oedd y cyntaf i weld y cynlluniau hyn. Fe addawodd cynrychiolwyr o’r ysbyty y byddent yn parhau i ymgynghori gyda’u cymdogion dros y misoedd nesaf ac fe’i llongyfarchwyd ar hyn.

Os hoffech drafod y prosiect yma, gallwch gysylltu â Brian Thomas yn yr ysbyty ar 01970 – 623131

Datblygiadau eraill yn yr ysbyty
· Mae’r prif weithredwr wedi danfon llythyron at staff sy’n ysmygu – ac sydd nawr yn methu gwneud hynny yng nghyffiniau’r ysbyty – i barchu eiddo trigolion lleol;
· Mae’r ysbyty yn gwario £3 miliwn ar gyflenwad trydan yn benodol ar gyfer eu hanghenion nhw. Bydd y cyflenwad hwn yn gweithio erbyn diwedd y flwyddyn ac fe fydd yn dod â’r arfer o broblemau trydanol yn yr ysbyty yn arwain at doriad yng nghyflenwad trydan tai mewn ardaloedd cyfagos i ben;
· Bydd yr Uned Monitro Cardiaidd newydd yn agor yn ystod mis Rhagfyr.

NEW HOSPITAL PLANS LAUNCHED
Around 45 local residents recently attended a meeting with Bronglais hospital officials where ambitious new expansion plans for the hospital were launched. These include 50 extra car parking places and the channeling of ambulances through the Penglais Hill entrance rather than the present Caradog Road.

The plans, still in their early stages, are for a four-storey extension to be built between the present Accident & Emergency Department (A & E) and Ty Helyg in Caradog Road. The new building would house a new A & E, a 14-bed Clinical Decisions Unit and new Operating Theatres. This would involve demolishing the current Path Lab but the new Ty Geraint palliative cancer centre would remain. An extra layer would be placed on the main car park using the natural slope of the hill. The previous plan to place a multi-storey car park at the top end of the hospital has now been abandoned as only plans directly linked to patient care, like these, can now receive funding.

The first step, currently being worked on, is for an outline business case to be presented to the National Assembly. Following the health campaign by Ceredigion’s Assembly Member Elin Jones, Assembly have agreed to further invest in the hospital although the specific project still has to be agreed. It is hoped that the new building could be functioning by the end of 2011.

The meeting was broadly positive about the proposals. But the point was made continuously that staff parking outside the houses of local residents was a serious problem and, whilst the extra parking provision was welcomed, the hospital was urged to increase this.

Local residents attending were the first to see these plans. Hospital representatives promised to continue the dialogue with their neighbours in the coming months and they were congratulated for their consultation initiative.
Anyone wishing to discuss the plans can contact Brian Thomas, Communications Director, on 01970-623131

Other hospital developments
The Hospital's Chief Executive has sent out letters asking staff who smoke, now exiled from around the hospital, to respect the properties of local residents.
The hospital are spending £3 million on a dedicated electricity supply. This to be switched on by the end of the year and will end the instances of hospital supply problems causing powercuts in the surrounding areas.
The new Cardiac Monitoring Unit is due to open in December

12/09/2007

Cynllunio Diweddara / Planning Latest

CEISIADAU AROS I BENDERFYNIAD / APPLICATIONS AWAITING DECISION

Llys Ardwyn (Hen Safle Penweddig / Old Penweddig site) A070866
Variation of Condition No 2 attached to planning permission A050289 to allow the development of 17 units within Phase 3, an increase of six units.
Diweddara / Latest - Currently in the consultation period

Infirmary Road, Aberystwyth A070617
Demolition of dwelling, road widening & provision of public footpaths
Diweddara / Latest - Currently in the consultation period

Arfron, Cae'r Gog A070631
Alterations & extension
Diweddara / Latest - currently in the consultation period
Pencarreg, Ffordd Llanbadarn / Llanbadarn Road A070476
Codi 3 annedd / Erection of 3 dwellings
Diweddara / Latest - currently in the consultation period
10 Stryd y Dollborth / 10 Northgate Street A070339
Newidiadau ac estyniad / Alterations and extension
Diweddara / Latest - currently in the consultation period

Bryn Penglais / Penglais Hill
Proposed Medical Surgery
Diweddara / Latest - Outline planning permission approved. No detailed application has yet been submitted

PENDERFYNIADAU DIWEDDARA / LATEST DECISIONS

12/9/07
Ysbyty Bronglais / Bronglais Hospital A070737
Erection of 3 cycle shelters
Penderfyniad / Decision - Approved
24/8/07

Llys Ardwyn (Safle Hen Penweddig / Old Penweddig site) A061185

Trosi adeilad cyfedol i ffurfio 4 rhan-dy (gan gynnwys 3 unded fel tai fforddiadwy)
Conversion of existing building to form 4 apartments (including 3 units as affordable dwellings)Penderfyniad / Decision Approved subject to conditions and a Section 106 Agreement on Affordable Housing.

Llys Ardwyn (Safle Hen Penweddig / Old Penweddig site) A060264
Application for 3 houses on Plots 3, 4 & 5
Penderfynias / Decision Approved subject to conditions.

Others applications so far approved at Llys Ardwyn are:

Phase 1 – 9 flats
Phase 2 – 18 flats
Phase 3 – 11 flats
Houses on Plots 1 & 2

3/8/07

Glanbrenig, Ffordd Ddewi / St David's Road A070517
Codi garej / Erection of a garej
Penderfyniad / Decision - Approved subject to conditions

18/7/07
Infirmary Road (Hen safle Ysbyty Ffordd y Gogledd / Old North Road Hospital site) A061132
Codi 9 flatiau gyda maes parcio cysylltiedig, tirlunio ac isadeiledd / Building of 9 flats with associated car parking, landscaping & infrastructure.
Penderfyniad / Decision - Deferred pending negotiation on the design of the units, particularly the rear balconies, the Director of Environmental Services and Housing being authorised to APPROVE an acceptable scheme subject to conditions including a Grampian style condition linking commencement of the development to the road improvements proposed by the developer at Garn Wen.