29/11/2007

Prif Gynllun Aberystwyth - Argymhellion Diweddaraf

Oes gyda chi ddiddordeb yn y modd y bydd y dref yn datblygu?

Dewch i un o chwech sesiwn agored i weld yr argymhellion, siarad â chynrychiolwyr a darparu eich syniadau a’ch sylwadau fel rhan o’r ymgynghoriaeth sy’n mynd ymlaen.

Yn swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Y Lanfa,Trefechan, Aberystwyth
Dydd Iau 6ed o Ragfyr 2007 10yb – 1yp 4yh – 7yh
Dydd Gwener 7fed o Ragfyr 2007 10yb – 1yp
Dydd Sadwrn 8fed o Ragfyr 2007 10yb – 1yp
Dydd Llun 10fed o Ragfyr 2007 10yb – 1yp 4yh – 7yh
Cynhelir mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.

Aberystwyth Masterplan - Latest Proposals

Interested in the future development of Aberystwyth?

Come to one of six open sessions to view the proposals, talk to representatives and provide your thoughts and comments as part of the ongoing consultation.

At the Welsh Government offices, Y Lanfa,Trefechan

Thursday 6th December 2007 10am – 1pm 4pm – 7pm
Friday 7th December 2007 10am – 1pm
Saturday 8th December 2007 10am – 1pm
Monday 10th December 2007 10am – 1pm 4pm – 7pm

Undertaken in partnership by the Welsh Assembly Government and Ceredigion County Council.

14/11/2007

Cytuno ar Reolau Traffig

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Mae’r llinellau melyn a argymhellwyd ar gyfer nifer o strydoedd o gwmpas Ysbyty Bronglais wedi eu cymeradwyo gan Gabinet y Cyngor Sir erbyn hyn. Roedd yna dri gwrthwynebiad, er bod un o’r rhain oddi wrth rhywun y tu allan i’r Sir. Mae’n debyg y gosodir y llinellau cyn y Nadolig fel y caniateir o dan bwysau’r Adran Briffyrdd.

Gwnaed y cynlluniau yn dilyn nifer o gwynion ynglŷn â gor-barcio sy’n achosi problemau mynediad a phasio dybryd yn yr ardal a’r cyfan yn gysylltiedig â cheisiadau penodol oddi wrth y trigolion.

I grynhoi dyma’r cynlluniau:
Ffordd Caradog: Llinellau melyn dwbwl ar gornel y groesffordd gyda Choedlan Iorwerth - i atal cerddwyr rhag cael eu rhwystro, i ddarparu lle i geir basio ac i ganiatau moduron i droi’r gornel.
Cae’r Gog: Llinellau melyn dwbwl ar y corneli i Ffordd Caradog – er mwyn galluogi cerbydau i droi y gornel.
Ffordd Ddewi: Llinellau melyn dwbwl ar bob pen ar yr ochr chwith (yn mynd tuag at yr ysbyty) – i alluogi cerbydau mwy o faint i fynd trwyddo. Cafodd y llinellau yn y cynigiad drafft gwreiddiol ar yr ochr dde ar y pen yng Nghoedlan Iorwerth eu dileu yn dilyn sylwadau pryderus am golli llefydd parcio.
Ffordd y Buarth: Llinell felen sengl ar ochr fewnol y tro yn arwain i fyny o Ffordd Llanbadarn – i alluogi moduron i basio ei gilydd ar y rhiw yn ystod y dydd. Dim cyfyngiadau ar ôl 6y.h.

Cytunwyd hefyd ar linellau melyn i Dan y Coed ac Elysian Grove/Cae Melyn.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, gwnaed y pwynt gan llawer o drigolion, er nad yn gwrthwynebu’r cynllun, yr angen am barcio i drigolion. Daeth yn glir mewn trafodaeth ddiweddar y Pwyllgor Rheolaeth Traffig nad oes gan Swyddogion yr Adran Briffyrdd unrhyw wrthwynebiad i hyn a’u bod yn deall y problemau sy’n wynebu’r trigolion. Nid dyma oedd yr achos ond rai blynyddoedd yn ôl. I’r graddau hyn, gellir dweud bod cynnydd wedi ei wneud. Fodd bynnag mae’r swyddogion cydymdeimladol yma wedi cael eu goruwchreoli’n barhaus gan aelodau olynol o Gyngor Cabinet i’r Priffyrdd – h.y. y cynghorydd yng ngofal adran Priffyrdd.

Ray Quant sy’n dal y swydd ar hyn o bryd, sydd fel ei ragflaenydd Keith Evans (Arweinydd y Cyngor nawr), wedi gwneud yn glir ei fod yn gwrthwynebu trigolion yn parcio mewn egwyddor nad yw er budd pobl o rannau eraill o’r Sir. Yn anffodus mae ei benderfyniad yn derfynol. Fodd bynnag mae’r ffaith bod swyddogion proffesiynol y Cyngor yn ystyried bod parcio i drigolion yn ymarferol, o gael y cyllid, yn rhoi gobaith i’r dyfodol. Mae’n anodd diystyru’r casgliad mai’r hyn sydd ei angen ar gynllun parcio trigolion i Aberystwyth yw newid arweinyddiaeth gwleidyddol yn y Cyngor.

Gellir ysgrifennu at Aelod Cabinet y Cyngor ar gyfer Priffyrdd o dan ofal Swyddfeydd y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA

Traffic Orders Agreed

Yellow lines proposed for a number of streets in the Bronglais Hospital area have now been approved by the County Council Cabinet. There were three objections, although one of these was from someone outside the County. The laying down of the lines is likely to take place before Christmas, as pressures on the Highways department allow.

The plans were drawn up following numerous complaints about over-parking causing serious access and passing problems in the area and all related to specific requests from residents.

To summarise, the plans are:
Caradog Road: Double yellow lines on the corner of the junction with Iorwerth Avenue - to prevent pedestrians being obstructed, to provide a refuge for passing cars and to allow cars to turn the corner.
Cae'r Gog: Double yellow lines around the corners of the spur to Caradog Road - to enable vehicles to turn the corner
St David's Road: Double yellow lines at both ends on the left side (going towards the hospital) - to enable larger vehicles to get through. The lines in the original draft proposals on the right side at the Iorwerth Avenue end have been deleted following comments of concern about loss of parking.
Buarth Road: Single yellow line on the inside of the bend leading up from Llanbadarn Road - to enable cars to pass each other on the hill during the day. No restriction after 6pm

Yellow lines have also been agreed for Dan y Coed and Elysian Grove / Car Melyn

During the consultation, many residents, whilst not opposing the scheme, made the point about the need for residents parking. At a recent debate in the Traffic Management Committee it became clear that Council Highways Officers now have no objection to this and understand the problems faced by residents. This was not the case just a few years ago. To this extent, it can be said that progress has been made. However these sympathetic officers have been continuously overruled by successive Council Cabinet Members for Highways – i.e. the councillor in charge of the Highways department.

The current holder of the post is Ray Quant who, like his predecessor Keith Evans (now the Council Leader), made it clear during the debate that he opposes residents parking in principle on the grounds that it is not in the interests of people from the rest of the County. Unfortunately his decision is final. However the fact that the Council's professional officers regard residents parking as workable, given the funding, does give hope for the future. It is hard to escape the conclusion that a change of political leadership in the Council is what is required to bring about a residents parking scheme for Aberystwyth.

The Council’s Cabinet Member for Highways can be written to c/o Council Offices, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA

10/11/2007

UCAC yn Prynu Havelock Villa / UCAC Buy Havelock Villa

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi prynu Havelock Villa ar Riw Penglais. Mae’r Undeb yn bwriadu symud ei bencadlys cenedlaethol o’r lleoliad presennol gyferbyn â’r pier i’r safle newydd fydd ag adnoddau mwy priodol erbyn yr haf 2008. Bydd hyn yn gorffen y blynyddoedd o ansicrwydd am ddyfodol yr hen gartref preswyl a oedd wedi mynd a’i ben iddo.


UCAC - The Welsh Teaching Union - have bought Havelock Villa on Penglais Hill. The Union intends to move its national headquarters from the current site opposite the Pier to the new site with improved facilities by next summer. This looks set to end many years of uncertainty about the building which was formerly a residential home but has been allowed to become dilapidated.

01/11/2007

Patagonia Twinning Backed

Alun Williams has strongly backed Aberystwyth’s proposed town twinning with Esquel in Patagonia. Speaking at a meeting in Aberystwyth on Thursday (1st Nov) he said,


“Although distance and cost could be a problem, these obstacles are worth overcoming to link with the only recognized Welsh-speaking community in the world outside Wales . It’s absolutely natural that Aberystwyth should do this.


“Cardigan is already twinned with the Patagonian town of Trevelin . Esquel and Trevelin are just 14 miles apart so Aberystwyth now has the opportunity to complete a very solid link between Ceredigion and this area of Patagonia and shared travel arrangements can easily be made.


“It’s mistakenly thought by some people that town twinnings are an opportunity for councillors to enjoy free holidays. In fact, trips are normally self-funded and the main beneficiaries are often schoolchildren and young people as the hundreds of people who have visited our other twin towns of St Brieuc and Kronberg over the years can testify. Town twinnings give an opportunity for them to enjoy new cultural and linguistic experiences with plenty of support. This will be our first twinning with a Spanish-speaking country so will give opportunities not available at the moment.


“Links between Aberystwyth and Patagonia already exist. Cymdeithas Cymru-Ariannin (the Wales–Argentina Society) is based in Penrhyncoch. For years they’ve been sponsoring exchanges of teachers, students and religious ministers between Wales and Patagonia . The Welsh Books Council has established links. The National Library also has an extensive collection of publications about Patagonia . Dozens of Welsh speakers from Aberystwyth have already visited the area to promote Welsh in Patagonia . One of our Town Councillors, Jaci Taylor, is there doing just that right now.


“I applaud the initiative shown by Esquel in asking to twin with us and I’d like Aberystwyth to warmly accept.”


The idea of the twinning was first raised when the mayor of Esquel wrote to Aberystwyth Town Council. The meeting agreed unanimously to pursue the link and a further meeting will be held to form a committee.